Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přihláška

Zde stáhněte Přihlášku za člena občanského sdružení

 POZOR:

Vámi podepsanou přihlášku odevzdejte osobně zástupci domu, nebo vhoďte do schránky či  zašlete na níže uvedenou adresu: 

  Markéta Šimková, Štěpařská 878, Praha 5, 152 00.


 

 

  Náhled přihlášky: 

Přihláška za člena občanského sdružení

  Název sdružení:   Byty – Barrandov

  

Žadatel / Žadatelka*

Titul(y): ………………….................

Jméno: …………………...........…….………………

Příjmení: …………………...........………………….

Bydliště ulice: …………..………..………………………… č.p.: ……...………..

Město/kraj: ………………………………………………..… PSČ: ……………....

Datum narození: ……………………......……

E-mail: ………………......………......………..

Skype: .….….....…......…………………

Mobil:…..…........................……………

adresa pro doručování: (není-li shodná s adresou bydliště)

…………………………………………………….....………................................……........

…………………………………………….....……………………………….……..................

…………………………………………………………………………………………………..

Podpisem této přihlášky žádám o přijetí za člena / členku* občanského sdružení s názvem Byty – Barrandov, které je registrováno u MV ČR dne 3. 5. 2012 pod čj. 227 41 194, podle zákona o sdružování občanů č. 83/1990 Sb. v platném znění tohoto zákona.

Prohlašuji, že jsem se dostatečně seznámil / seznámila* se stanovami sdružení a souhlasím s nimi. Dále souhlasím se zpracováním, mnou poskytnutých osobních údajů, pro potřeby vyplývající z členství v tomto sdružení a to v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů. (§5, odst.2, písm.F a §18 písm.C zákona 101/2000 Sb.).

Potvrzuji správnost všech údajů, které jsem uvedl / uvedla* v této přihlášce a jsem

připraven / připravena* na žádost zodpovědné osoby sdružení správnost údajů doložit.

 

Zápisné do sdružení ve výši ………. Kč uhradím:  bude předmětem jednání na členské schůzi.

 

osobní platbou / bankovním převodem / poštovní poukázkou*

po registraci přihlášky.

 

 

V ………......……..…………………….… dne: ……...........…….……

 

Podpis žadatele:

 

 

Tučně – povinný údaj