Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy

 

Stanovy  sdružení

Přijetím těchto stanov se ustavuje občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.

 

Čl. I.

Název a sídlo sdružení

Občanské sdružení nese název

 

 Byty - Barrandov

Sídlo sdružení je na adrese:

Praha 5 - Hlubočepy, Štěpařská 878/ 21, PSČ 152 00

 

Čl. II.

Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona č. 83 / 1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.
 

Čl. III.

Základní cíle sdružení

Základním cílem sdružení je zejména:

Nabytí vlastnictví domů a dále společná péče jeho členů o domy v nichž bydlí a jejich okolí , v zájmu vytvoření příznivých bytových podmínek a uspokojivého životního prostředí . Při realizaci svého záměru sdružení postupuje v dohodě s obyvateli domů,  kteří nejsou jeho členy.

 

Čl. IV.

Formy činnosti sdružení


Formami činnosti sdružení jsou zejména :
• jednání s oprávněnými zástupci vlastníka bytů o podmínkách prodeje

• předávání informací obyvatelům domů
• organizování kampaní a petičních aktivit na ochranu členů sdružení ve věci  kvalitního bydlení proti jeho narušení nepřijatelnými podmínkami prodeje bytů
• účast ve správních i jiných řízeních , ve kterých mohou být dotčeny zájmy členů sdružení ve věci prodeje bytů a dále  dobrého a kvalitního bydlení,
• vydávání letáčků, publikací.

 

Čl. V.

Členství ve sdružení


1. Členem sdružení může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí sdružení. O přijetí rozhoduje členská schůze na svém nejbližším jednání.


2. Člen sdružení má právo:
• účastnit se jednání členské schůze,
• volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů,
• předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení,
• podílet se na praktické činnosti sdružení.


3. Člen sdružení má povinnost:
• dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení,
• aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení,
• účastnit se jednání orgánů sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce.

• hradit členské příspěvky ve výši určené členskou schůzí


4. Členství ve sdružení zaniká:
• doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje představenstvu sdružení,
• úmrtím člena sdružení,
• zánikem sdružení,
• vyloučením člena sdružení členskou schůzí, v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí představenstvem porušuje tyto stanovy.


5. Členská schůze může zvolit čestným členem sdružení každého, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti, vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.


6. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.
 

Čl. VI.

Organizační uspořádání


Strukturu sdružení tvoří:
• členská schůze,
• představenstvo,
• dozorčí rada,

 

A. Členská schůze


1. Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně jednou ročně, aby:
• schválila stanovy sdružení a změny těchto stanov,
• zvolila představenstvo sdružení a dozorčí radu, případně je odvolala,
• schválila rozpočet sdružení předkládaný představenstvem
• schválila zprávu o činnosti sdružení předkládanou představenstvem a účetní závěrku za předešlý rok
• určila koncepci sdružení a jeho cíle na příští období,
• schválila přihlášky nových členů a rozhodla o vyloučení člena,
• zvolila čestné členy sdružení,
• rozhodla o zániku sdružení.


2. Zasedání členské schůze sdružení svolává představenstvo sdružení. Představenstvo je povinno do jednoho měsíce svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů sdružení, nebo pokud o to požádá dozorčí rada. Rozhodnutí o vyloučení člena sdružení a o zániku sdružení jsou přijímána dvoutřetinovou většinou všech členů sdružení. Stanovy sdružení lze měnit dvoutřetinovou většinou všech členů. Schůze je usnášení schopná, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina všech členů sdružení.

3. Členská schůze může volit podle potřeby další členy sdružení pro výkon specializovaných funkcí s působností uvnitř sdružení.


 

B. Představenstvo


1. Představenstvo je výkonným orgánem sdružení. Řídí činnost sdružení mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí.

2. Představenstvo sdružení má minimálně tři členy,  které volí členská schůze

3. Představenstvo sdružení se skládá z předsedy a členů představenstva

4. Představenstvo sdružení se schází dle potřeby z podnětu předsedy, nebo členů představenstva.

5. Členové představenstva jednají jménem sdružení ve všech náležitostech v souladu se stanovami sdružení.

O těchto jednáních musí informovat ostatní členy představenstva, nejpozději na následující schůzi představenstva.

 

C. Dozorčí rada


1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem sdružení. Kontroluje, jak jsou vykonávána rozhodnutí členské schůze a dohlíží na hospodaření sdružení. Dozorčí rada dohlíží zejména na to, jak je nakládáno s členskými příspěvky, dary a dotacemi poskytnutými sdružení a na to, zda je hospodaření v souladu s rozpočtem.
V případě, že dozorčí rada zjistí nedostatky, je oprávněna svolat členskou schůzi. Takto svolaná členská schůze musí projednat připomínky dozorčí rady a přijmout opatření k jejich nápravě.


2. Dozorčí rada má 3 členy, které volí členská schůze.


 

Čl. VII.

Jednání jménem sdružení


Jménem sdružení jedná jeho představenstvo, případně představenstvem písemně zmocněný člen sdružení. Každý člen představenstva je oprávněn jednat jménem sdružení samostatně.
 

 

Čl. VIII.

Zásady hospodaření

 

1.Za hospodaření sdružení odpovídá představenstvo. Sdružení hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného představenstvem a schváleného členskou schůzí.

2. K zajištění běžného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami do výše 5.000,- Kč, k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností jmenuje představenstvo z členů sdružení pokladníka.

3. Příjmy sdružení tvoří příspěvky jeho členů, dary a dotace.

4. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v čl. 3 a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 4 těchto stanov.
 

Čl. IX.


Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení


V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci rozdělen rovným dílem mezi členy sdružení.

 

Čl. X.

Závěrečná ustanovení

 

Právní subjektivitu získává občanské sdružení registrací na Ministerstvu vnitra ČR jako jeden subjekt s názvem :

                       

Byty - Barrandov

 

 

Veškeré změny a doplňky těchto stanov musí být odsouhlaseny členskou schůzí a do patnácti dnů od jejich schválení písemně oznámeny Ministerstvu vnitra ČR.

 

Ministerstvo vnitra

Náměstí republiky

U obecního domu 3

PRAHA

 

 

 

 

Návrh na registraci občanského sdružení

 

V Praze dne 9.4.2012

 

Věc: Návrh na registraci

 

 

Na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, podává přípravný představenstvo ve složení :

 

1.   Šimková Markéta, bytem – Štěpařská 878, Praha 5

2.   Ing. Monika Matúšková, bytem –Voskovcova 962, Praha 5

3.   Ing. Ludvík Čech, bytem – Šejbalové 889/6, 15200 Praha 5

 

 

návrh na registraci sdružení s názvem :

 

                                                Byty - Barrandov

 img-516151346-0001.jpgimg-516151346-0002.jpgimg-516151347-0003.jpg