Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schůze zástupců jednotlivých TFC a náměstka Mgr. Kabického konaná dne 4.12.2012

Schůze zástupců jednotlivých TFC konaná dne 4.12.2012 ve školícím centru Astlova 1, Praha 5

 

 

Přítomni – zástupci za jednotlivé TFC dle presenční listiny

 

Hosté: náměstek primátora pan Mgr. Ivan Kabický

 

Program:

1. Seznámení zástupců TFC s připravenými otázkami na pana náměstka

2. Diskuse k jednotlivým bodům

3. Přivítání pana náměstka

4. Dotazy:    

            4.1 Kupní smlouva – kdy bude předložena kupujícím?

Kabický: odkazuje na postup v pravidlech k transformaci, tj. kupní smlouvu obdrží kupující až v momentě založení družstva.

Chlebcová: námitka, zda by nebylo možné obdržet dřív, ještě před založením družstva?

Kabický: Vzorová kupní smlouva bude na začátku ledna 2013 předložena ke schválení Radě hl. m. Prahy a poté,  bude k dispozici nájemníkům.

Chlebcová: námitka, když budou mít kupující ke smlouvě nějaké připomínky, nebylo by vhodnější vzorovou kupní smlouvu předem předjednat? A až poté jí předložit Radě ke schválení?


Kabický: Bere tuto informaci jako podnětný návrh, aby bylo znění  vzorové kupní smlouvy předem předjednáno. Osloví odbor správy majetku, zda je smlouva hotová a zda nic nebrání jejímu předjednání, v případě, že by nic nebránilo, nevidí žádný důvod, proč by tato vzorová smlouva nemohla být se zástupci TFC z I. Vlny privatizace předjednána. Pak by bylo možné ještě před koncem roku, t. během měsíce prosince, smlouvu zaslat zástupcům nájemníků k předjednání tak, aby bylo možné jí v Radě v lednu schválit.

Novotná: jen na doplnění uvádí, že je smlouva nezbytná jako podklad pro žádost v bance o úvěr a přiklání se k názoru, že by měla být kupujícím poskytnuta dříve, ne až těsně před založením družstva.

Advokátka Stodůlky: Jakým způsobem bude prováděna kontrola oprávněných a neoprávněných nájemníků, když magistrát neposkytne konkrétní seznamy a navrhuje, abychom dostali před založením družstva seznam oprávněných a neoprávněných nájemníků, aby později nemohlo dojít k nedorozuměním.

Kabický: Nyní odbor správy majetku prověřuje oprávněné a neoprávněné nájemníky a potvrdil, že proces prověřování nebude ukončen ani po založení družstva.

Chlebcová: konstatuje, že naopak odbor správy majetku spolupracuje se zástupci nájemníků, že dostali seznam oprávněných a neoprávněných, naopak také upozornila na problém, který by mohl vzniknout v době již založeného bytového družstva a objevení se neoprávněných  nájemníků z důvodu např. dědictví. Proto navrhuje, aby kontrola oprávněný/neoprávněný nájemník byla ukončena dnem založení družstva.

Kabický: uznal argument za oprávněný a zasadí se o to, aby dnem založení družstva, resp. předáním seznamu oprávněných zástupců orazítkovaný odborem správy majetku, např. 2 dny před založením družstva, bylo prověřování oprávněný/neoprávněný nájemník, ukončeno.

             4.2 Na základě jakých kritérií byl vybrán soudní znalec Ing. Jan Beneš?

Kabický: Agenda kolem privatizace byla příslušná před ním panu Petru Dolínkovi, proto si myslí, že veškeré podklady, včetně výběru znalce, jsou ještě za působení pana Petra Dolínka. Naznačil, že zkusí prověřit, jakým způsobem byl zmíněný znalec vybrán. Podotkl také, že se tento znalec pohybuje v pražském prostředí často, že působí i na Praze 5 a na dalších obvodech. Pana Beneše nezná a seznámil se s ním až v rámci znaleckých posudků. Chápe, že je nyní jako zastupitel za tuto věc zodpovědný, přesto tuto záležitost prověří.

Chlebcová: podotkla, že o kvalitě práce pana znalce hovoří i další skutečnost, že byl předán zástupcům TFC znalecký posudek č. 3665-175/12 z 9.5.2012, což znamená, že od začátku roku, tj. od 1.1.2012 do 9.5.2012 pan Beneš vyhotovil   celkem 175 znaleckých posudků, což v přepočtu na pracovní dny odpovídá zhotovení 1,7 posudku denně, což u domů s cenou desítek milionů je k zamyšlení.

Kabický: konstatuje, že tuto informaci již slyšel z interpelací na listopadovém zastupitelstvu.  Navíc upozornil, že prodávat byty nájemníků je politické rozhodnutí města a není to z důvodu, že by se město chtělo majetku zbavit! Dále podotkl, že byl na Praze 18 starostou, že se s touto problematikou také setkal, avšak vždy postupoval dle vypracovaných znaleckých posudků a je to tedy záležitostí znalce…. Také upozornil, že na magistrátě kolují názory, že budou byty i s nájemníky prodány třetí osobě, popřípadě se celý proces zastaví, neboť by se musela měnit celá pravidla. Sice pan Petr Dolínek nechá zpracovat posouzení znaleckého posudku Beneše jiným znalcem, ale kdo rozhodne, co je správně, soud?

            4.3. Jaký jeho soukromý názor na počet posudků vyhotovených soudním znalcem Ing. Janem Benešem?

Chlebcová: dotazuje se, jaký je jeho soukromý názor na práci znalce, když již slyšel tolik argumentů o pochybnostech těchto znaleckých posudků. Když se na ně podívá, připadají ji všechny ( k dnešnímu dni bylo vydáno již 10 znaleckých posudků) jako když byly psány přes kopírák.

Kabický: Kdyby to vzal podle sebe a použil selský rozum, tak by musel být znalec asi robot, avšak dále uvádí, že přece panelové domy se od sebe až zas tak diametrálně neliší a na obranu znalce podotkl, že vycházel z podkladů, které měl z doby působení pana Petra Dolínka, proto, dle jeho názoru, byly tyto posudky vypracovány tak rychle.

Pivoňka: vystoupil s tím, že to cítí jako silový postoj ze strany magistrátu a tedy má dotaz, jestli město prodávat chce, nebo nechce…? Dále uvedl, že si z vlastní iniciativy nechal posoudit znalecký posudek, který obdrželi zástupci jeho celku, nezávislým znalcem. Ten sice postupoval odlišně při stanovení tržní ceny, ale ve stanovení ceny závady se plně ztotožňuje se závěry hodnotící zprávy vypracované Občanským sdružením Byty Barrandov ( dále jen OSBB). Nicméně se v konečném výsledku tento oslovený znalec dostal na konečnou cenu za m2 bytové plochy na cca 6500,-Kč ( což se velice blíží ceně, kterou uvádělo taktéž v hodnotící zprávě OSBB). Dále uvedl, že z jeho pohledu je to nedbale zpracovaný posudek a kdyby se jím dále někdo zabýval, měl by pan znalec Beneš velké problémy s jeho obhajobou.

 

            4.4. Cena za nebytové prostory – z prezentace:

Kabický: dotaz na pana Pivoňku, zda i u nich v TFC znalec určil cenu za nebytové prostory? 

Z  Pivoňka: Podotkl, že se jeho znalec oceněním nebytových prostor v jeho  

TFC zvlášť nezabýval, neboť v jeho celku se jedná o zanedbatelné m2 nebytových prostor ( cca 110 m2 ) vůči m2 bytové plochy, přesto zmínil, že se jeho znalec nad touto cenou pozastavil, s tím, že tak vysoká cena – 25.000 kč/m2 nebytové plochy nemá na sídlišti Barrandov oporu s ohledem na tak nízké nájmy, pohybující se v rozmezí viz. tabulka:  ( tabulka nelze vložit)

 Novotná: Doplnila, že i jejich TFC ( Voskovcova 984, V Remízku 983, 982) má stejný problém, neboť mají  přes  700 m2 nebytových prostor, které jsou pronajímány od 33,- do 87 Kč/m2/měsíc. Dle výpočtu výnosovou metodou vychází cena těchto nebytových prostor kolem 6 700,- kč/m2.              

Kabický: Po interpelacích na listopadovém zastupitelstvu byl s tímto problémem seznámen a netušil, že mají některé TFC takto rozsáhlé nebytové prostory a že bude takto zásadním způsobem ovlivněna celková cena TFC. Podotkl, že tuto problematiku – tj. pronajímání nebytových prostor, má na starosti jiné odd. Odboru evidence, správy a využití majetku. Bude tedy požadovat po tomto oddělení, aby mu byly poskytnuty informace o pronajatých nebytových prostorech na sídlišti Barrandov, o stavu smluv atd… Poté, co tento seznam bude mít, nevidí problém v tom, aby tyto informace dále poskytl kupujícím nájemníkům. 

Kabický: uvedl, že je úzus, že se nebude uzavírat nová nájemní smlouva na nebytové prostory 

Matúšková: uvedla, že tomu tak není, neboť na úřední desce visí  výběrové řízení na nebytový prostor: 

SVM-0231/2012 -pronájem NP Voskovcova 881/3, Praha 5 k.ú. Hlubočepy - záměr          SVM       29.11.2012 - 14.12.2012 

Kabický: uvádí, že tuto oblast má na starosti paní radní Udženija a že tuto záležitost s ní projedná. 

Spáčilová: zmínila, že je jen dobře, že jsou tyto nebytové prostory pronajaty a že si myslí, že ani vyšší ceny za pronájem nejsou na sídlišti Barrandov reálné. Tj. vyslovila názor, že se zde magistrát opravdu chová s péčí dobrého hospodáře. 

Janů: zástupce TFC Voskovcova 882-883 upozornila, že byty si většina nájemníků udržuje na vlastní náklady, ovšem nebytové prostory jsou ponechávány po předešlých pronajímatelích v desolátním, „ vybydleném“  až havarijním stavu a k tomu, aby bylo možné tyto prostory pronajmout bude nutná vstupní investice. Také doplnila, že obsazenost nebytových prostor je na sídlišti Barrandov jen 50%! 

Hornychová: zástupce celku Voskovcova 1034-1035 seznámila přítomné, že nebytové prostory jsou navíc předsunuty u jejich celku před obytný dům a jsou tedy na vlastním pozemku.  Taktéž zdůraznila, že někteří nájemníci mají uznanou slevu na nájemném ( již 10 let ) kvůli plísním, které jsou způsobené tepelnými mosty v konstrukci objektu, na což existuje znalecký posudek i vyjádření hygienické stanice hl. m. Prahy. Toto skutečnost měl znalec Beneš ve znaleckém posudku zohlednit a neučinil tak. 

Vlček: zástupce Voskovcova 984, V Remízku 983, 982 uvedl, že mezi domy je nesprávně stavebně vyřešena dilatační spára, do které při deštích zatéká a stěny podél této spáry jsou permanentně navlhlé. Tuto skutečnost taktéž znalec Beneš v posudku nezohlednil. 

Kovačíková.: zástupce Záhorského 884-885 uvedla, že v jejich TFC jsou dva nebytové prostory, z toho jeden trvale pronajat a druhý zdevastován tak, že před jeho pronájmem bude nutné nemalá investice. 

Kabický: zopakoval, že požádá odd. správy a využití majetku Odboru evidence, správy a využití majetku o předložení materiálů týkajících se nebytových prostor a souhlasí s tím, že by cena za nebytové prostory neměla být ve všech objektech stejná. 

 

              4.5. problematika dluhů na nájemném

 

 

Chlebcová: Předestřela, že při schůzce OSBB u pana Primátora Svobody, na které byl přítomen i pan Kabický, jím bylo sděleno , že se bude jednat o dluhy nejvýše za 3 měsíce a že věc zbytečně dramatizujeme.

Promítla výňatek z dopisu, který nájemníci obdrželi z bytového oddělení: viz níže a dále uvedla, že v Pravidlech je zmíněno, že budou nájemníci nuceni odkoupit dluhy nejen za stávajícími nájemníky, ale i za stávajícími uživateli bytů! 

Kabický: reagoval, že až se bude uzavírat s konkrétním celkem kupní smlouva, tak by bylo potřeba o daných konkrétních dluzích jednat a toto by se mělo odrazit v konečné ceně TFC, neboť takové dluhy, které magistrát nebyl schopen vymoci, neměly by být k ceně připočítávány. Dále zmínil, že správní firmy ( VAS nebo Centra) mají po 3 měsících neplacení nájemného vypracovat zprávu o neplacení nájmu a zaslat ji na magistrát. 2x za rok podává magistrát žaloby na dlužné nájemné. 

Chlebcová: reagovala na dopis, který obdrželi nájemníci ( viz výše ) že se tak děje pouze 1x do roka  - vždy v srpnu příslušného roku po provedení vyúčtování služeb. 

Kabický: uvedl, že byl informován o tom, že jsou podávány žaloby 2x ročně. Dále uvedl, že bude vstřícný k nájemníkům, kteří mají dluhy a budou-li i oni projevovat zájem o vyřešení jejich dluhů, je ochoten jim maximálně vyjít vstříc a případné úroky z prodlení snížit na minimum.  

Kabický: uvedl, že měl za to, že se nebude příslušenství započítávat! 

Fronz: upozornil, že v pravidlech pro privatizaci je zmíněno, že se budou započítávat dlužné částky včetně příslušenství. 

Kabický: uvedl, že tuto informaci prověří, ale sám si myslí, že příslušenství by na kupující nájemníky převáděno být nemělo. 

Chlebcová: Naznačila, že existují dluhy i na nebytových prostorech v TFC Šejbalové 888 a 889.    

Chlebcová: na závěr uvedla i fakt, že do celkové obytné podlahové plochy  (viz. str. 6 znaleckého posudku) jsou započítávány plochy sklepů a lodžií v plné míře. V praxi se při prodeji bytů do celkové plochy lodžie započítávají pouze polovinou jejich plochy (do stávajícího nájmu je započtena také pouze polovina plochy lodžií), do znaleckých posudků se potom plocha sklepů započítává pouze 1/10 své plochy.

Taktéž ještě uvedla, že k ceně objektu TFC Pivcova 944 byla připočtena cena za zateplení objektu, které celkovou cenu za m2 obytné plochy zvedá na 18 000 kč/m2.

Závěr:

Do 7.12. bude vyhotoven z jednání zápis, který bude zaslán panu nám. Kabickému, aby jej mohl použít jako podklad při svém jednání svolaném na příští týden.

 

Projednání dopisů a poděkování jednotlivým zastupitelům – odhlasováno

 

Nedílnou součástí tohoto zápisu je presenční listina zúčastněných.

 

Dne 5.12.2012 zapsala ing. Monika Matúšková

 

Kontrolovali: zástupci nájemníků dle presenční listiny